Omed.bg

"ДКЦ 14 – София"

Информация

"ДКЦ 14 – София" ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ разположено на територията на р-н Триадица в гр. София. Целта му е удовлетворяване потребностите от здравни услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ, повишаване качеството на живот на пациентите чрез охраняване, укрепване, възстановяване на здравето, удължаване на трудоспособността им или облекчаване и ограничаване последиците от съпътстващите ги хронични заболявания. "ДКЦ 14 – София" ЕООД разполага с медицинско оборудване и апаратура, позволяваща извършването на специализирани и високоспециализирани медицински дейности.

Клиничната лаборатория към ДКЦ 14 - София извършва хематологични, биохимични, хемостизиологични и имунологични изследвания. Измерваните параметри се подлагат на ежедневен контрол. Клиничната лаборатория участва във всички системи за външен лабораторен контрол.

Адрес

"ДКЦ 14 СОФИЯ"
гр. София, Район Триадица, ул. "Д-р Стефан Сарафов" №7
тел.: 02 9523775