Декларация за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

OMed.bg е специализирана онлайн платформа, създадена през 2013г. за продажба на ваучери за медицински прегледи и лабораторни тестове с отстъпки и споделяне на здравни новини.

Оператор на платформата е:

"ПРОСПЕР" ООД, ЕИК 202809180

със седалище и адрес на управление:

Област София (столица), Столична община, гр. София, п.к. 1618, ж.к. "Красно село" бл. 213, вх. А, ап. 18.

Платформата предлага ваучери за намаления за здравни услуги в над 40 първокласни медицински заведения в страната, между които: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, Медицински комплекс "Д-р. Щерев”, Аджибадем Сити Клиник Кардиологичен център, Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, медицински центрове - УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", УМБАЛ "Света Анна", лаборатории Цибалаб, Рамус, Сана, Ноневи, Тошкина.

OMed.bg договаря преференциални цени за пациентите. По този начин платформата прави достъпни за всеки пациент услуги на едни от най-елитните болници в страната и му предоставя възможност да ползва качествено лечение, както и да бъде информиран за процедурите, лекарите и апаратурата с която се правят прегледите. Благодарение на платформата болниците се посещават от по-голям брой нови пациенти, което повишава заетостта на здравните заведения. На достъпни цени клиентите на платформата правят пълни профилактични прегледи и лабораторни тестове, което позволява ранна диагностика на заболяванията без достигане до усложнения и продължително скъпо лечение за пациентите.

Данни за контакт с OMed.bg:

Държава: България

Адрес: гр. София, ж.к. Красно село” бл.213, вх.А, ап.18

Телефон: + 359 885 916 588

Ел. поща: info at OMed.bg

Интернет страница: www.OMed.bg

Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са от категорията "обикновени" лични данни: име, телефон, пол, град по местоживеене, и-мейл адрес

Специални категории данни, които обработваме: данни за здравния статус конкретно на съответния потребител се събират само с цел статистика. Тези от тях, които могат да бъдат извлечени от закупените ваучери на потребителя, не се проверяват от оператора. OMed.bg не събира информация относно автентичността на лицата, закупили ваучери, нито относно истинността на данните за здравословното състояние на лицето. Тези данни се предоставят от потребителите на платформата, които предоставят информацията доброволно и за целите на закупуването на ваучери за намаление за извършване на медицински изследвания. Операторът не проверява и не гарантира за предоставените от потребителя лични данни. OMed.bg гарантира обработването и съхранението на данните в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679. Операторът се грижи за сигурността на предоставените лични данни.

Източник на личните данни са субектите на данните (потребителите на платформата).

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

1. За предоставяне на потребителите по електронен път на закупените от тях ваучери за намаление.

2. За проверка на направените от потребителите поръчки и плащания

3. За проверки при рекламации или при поискване от страна на потребителите

4. За целите на счетоводството

5. За изпращане на съобщения до електронна поща на потребителите

6. За изпращане на напомнящи електронни съобщения за заплащане на направени поръчки

7. За връзка с клиентите при възникнал казус по закупен от тях ваучер

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е:

Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на сключения с Вас договор за закупуване на ваучер. Договорът се счита за сключен с натискането от Вас на бутон "Закупуване на ваучер" към съответната оферта на интернет платформата OMed.bg. С натискането на този бутон Вие потвърждавате съгласието си да използваме предоставените от Вас данни единствено за целите на статистиката, извън обработването по точки от 1 до 7 по-горе. Обработването за тези цели се извършва на основание сключения договор.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

ИТ администратор на сайта по сключен договор с OMed.bg. В договора са предвидени съответни ангажименти на обработващия данните (ИТ администратора) за неразгласяване и осигуряване на сигурността на данните.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас статистически цели. Съгласието е необходимо, за да може да обработваме специални лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни (като например данни за здравословно състояние), ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време по реда на Процедурата за оттегляне на съгласие, която ще намерите ТУК

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна Организация:

OMed.bg има намерение да предаде Вашите лични данни на трети лица единствено за изпълнение на посочените по-горе цели. Трети страни ще получат Вашите лични данни единствено с цел изпращане на електронни съобщения и като част от дейностите по обработка. OMed.bg използва за целите на маркетинга и рекламата услугите на Google и Facebook за таргетиране на потребители, които вече са посещавали електронната платформа. Ние нямаме пряк достъп до събираната информация и до данните, които двете компании събират. Данните се използват за обобщена статистика и таргетиране.

Ние гарантираме сигурността на личните Ви данни и имаме грижа за тяхното цялостно, точно и актуално съхранение, в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни ЕС 2016/679.

Период на съхраняване на данните:

OMed.bg ще съхранява Вашите лични данни не повече от 12 месеца (освен ако нормативен акт не изисква по-дълъг срок на съхранение), като данните ще бъдат съхранявани по следния начин: на хартиен носител - в архива на OMed.bg и на сървъра на платформата - в електронен формат.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от OMed.bg и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от OMed.bg личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от OMed.bg да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от OMed.bg личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

o когато сте оттеглил своето съгласие;

o когато сте възразил срещу обработването,

o когато обработването е незаконосъобразно;

o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

o когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

o при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

o за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

o при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате от OMed.bg, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и, когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на Вашите лични данни.

 • имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е:

Комисия за защита на личните данни

адрес: гр. София 1592, бул. ""Проф. Цветан

Лазаров” № 2

(www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез OMed.bg (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на OMed.bg. Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни ТУК.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни);

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

Защо OMed.bg събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим услугата "закупуване на ваучер за отстъпка за извършване на медицинско изследване" е необходимо да съберем лични данни за целите, подробно описани по-горе в точки от 1 до 7. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не се използва с цел навлизане в личното ви Пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, OMed.bg ще поиска от Вас допълнително изрично съгласие.

Как използваме Вашите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за например: бисквитки, профилиране, основната логика на услугите и т.н.

Ще препращаме ли и ще споделяме ли личните Ви данни с други организации или Лица?

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. OMed.bg може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги,

които са сключили договор с нас. Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас

задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие с процедурите изградени от OMed.bg. Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго). Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхраняваме и пазим Вашите личните данни, които събираме?

OMed.bg събира, съхранява и използва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията пълна, точна и актуална. Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

Как можете да разберете какви Ваши лични данни имаме и обработваме?

OMed.bg по Ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват Вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получите достъп до Вашите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите ТУК или да отправите искане на посочените контактни данни на OMed.bg.

За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо: удостоверяването на самоличността на потребителя се извършва в зависимост дали имате създаден профил или не, посредством: потребителско име и парола или посочете местоположение, телефон, ел. поща, град, име.

Може да се абонираш за нашите оферти


Абонирайте се
Modal Advertise